Wet Incasso Kosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK)

Hoewel er vaak gesproken wordt over de 'wet incassokosten' oftewel de WIK, heet de regeling officieel Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en kent als officiële ingangsdatum 1 juli 2012.

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

Rekenvoorbeeld (al dan niet verhoogd met BTW)

Bij een vordering met een hoofdsom van € 23.000,- bedragen de incassokosten:

15% van € 2.500,- = € 375,- plus
10% van € 2.500,- = € 250,- plus
5% van € 5.000,- = € 250,- plus
1% van € 13.000,- = € 130,-

Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 1.005,- aan incassokosten. Afhankelijk van de vraag of de schuldeiser zelf wel/niet BTW-plichtig is, wordt dit bedrag niet/wel nog verhoogd met BTW. 

FAQ

1. Vanaf wanneer gelden deze tarieven?

De wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht. 

Voorbeeld: factuurdatum 15 juni 2012, betalingstermijn tot 15 juli 2012: nieuwe wetgeving van toepassing, ook al is de factuurdatum van vóór 1 juli 2012. 

2. Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men in ieder geval 14 dagen de tijd krijgt vanaf de dag dat de brief bij de consument is bezorgd of ontvangen, om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld.

3. Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij de debiteur?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten tbv informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding voor incassokosten waarbij geabstraheerd is van de kosten van de verrichte incassohandelingen. Er wordt bepaald welk bedrag er maximaal kan worden gevraagd aan de schuldenaar voor de verrichte incassohandelingen ter voldoening van een vordering. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie- of registratiekosten).

4. Hoe zit het met de rente?

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is. Wel zij gewezen op artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Ingevolge deze bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt in gelijke mate wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke rente. (punt 5 Nota van Toelichting)

5. Geldt deze wet ook voor B2B?

Dat ligt er aan en kan niet zondermeer met ja of nee worden beantwoord. Voor B2B is deze regeling van zogenaamd 'regelend recht'. Dat wil zeggen dat partijen hiervan mogen afwijken en dat betekent dat de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten geldt, tenzij partijen overeen zijn gekomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding voor incassokosten overeenkomen. De regeling biedt bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Alleen als partijen overeenkomen daarvan af te wijken, kunnen hogere incassokosten in rekening worden gebracht.

6. Geldt het wettelijke vereiste van een aanmaning met ten minste 14 dagen ook in geval van B2B?

Nee, bij B2B niet. Dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij de Tweede Kamer ligt overigens momenteel een wetsvoorstel om een Europese Richtlijn te implementeren. Daarin is (even kort gezegd) bepaald dat in het handelsverkeer direct € 40,- incassokosten in rekening gebracht mag worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder het versturen van een aanmaning.

6 a. Hoe zit het met een eenmanszaak, is dat B2B of valt die onder de WIK?

Men valt onder de WIK indien men 1) een natuurlijke persoon is en 2) niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.

6 b. In de toelichting noemt de Minister dat het voor crediteuren verplicht is om het eventuele in rekening te brengen bedrag aan incassokosten in de verplichte aanmaning te noemen. Is dit ook het geval wanneer de crediteur niet zelf de incassokosten in rekening brengt?

In het wetsvoorstel wordt nadrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin het incassotraject door de schuldeiser zelf wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed, dat geldt ook voor deze bepaling in de toelichting. Het eventueel in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte aanmaning worden genoemd, ook indien de klant niet zelf de incassokosten in rekening brengt.

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI