Incasso Keurmerk

Incasso Keurmerk

Nieuw Incasso Keurmerk en Gedragscode van kracht per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 heeft de NVI voor alle aangesloten leden een vernieuwde Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk geintroduceerd. De vernieuwde reglementen staan voor ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’.


NVI Gedragscode

In de nieuwe Gedragscode zijn eerdere gedragscodes voor de incasso-ondernemingen, voor incassomedewerkers en voor debiteurenbezoekers verwerkt. De gedragseisen vanuit onze branchevereniging bestaan onder andere uit het naleven van de privacywet en de Wet Incassokosten, een zorgvuldige benadering van de schuldenaar, een fatsoenlijke klachtenprocedure en vakbekwaamheidseisen voor medewerkers. Ook beklemtoont de gedragscode dat agressieve, bedreigende of intimiderende praktijken ontoelaatbaar zijn.

NVI Incasso Keurmerk en Eed

Ook alle elementen van het Incasso Keurmerk zijn tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Voordat het herziene Incasso Keurmerk van kracht ging, is het ter consultatie aangeboden aan ACM, AFM, Consumentenbond en de NVVK. De laatste herziening van het Incasso Keurmerk stamt uit 2015. Daarnaast heeft de NVI voor alle incassomedewerkers van haar leden een eed/belofte ingevoerd waarin ze beloven hun werkzaamheden naar de norm van de NVI uit te voeren.

Algemeen

Alle leden van de NVI zijn houders van het Incasso Keurmerk certificaat. Het Incasso Keurmerk waarborgt dat deze incassobureaus werken volgens de criteria van dit keurmerk. In de keurmerkcriteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan het gecertificeerde incassobureau zich moet houden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Onderstaand treft u de nodige informatie aan, overigens is er ook een aparte website over het Incasso Keurmerk.

Waarom een Incasso Keurmerk?

Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor schuldenaren biedt het Keurmerk een waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

Vertrouwen en zekerheid

De ontwikkeling van het Keurmerk heeft een belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborging! Met het Statement dat de NVI afgaf in 2017 wordt het belang van goede incasso nog eens onderstreept. 

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die het Incasso Keurmerk voert, moet aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie. Het Keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

Klachtenregeling

Eventuele klachten die er zijn over NVI-leden worden afgehandeld via het KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden af conform hun geschillenregeling. Onderdeel van het Incasso Keurmerk van de NVI is dat er een klachtenprocedure is. De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI. Ieder NVI-lid heeft een interne klachtenprocedure om eventuele geschillen voortijdig op te lossen. 

Keurmerk Criteria

Om een Keurmerk certificaat te verkrijgen, dient een incasso onderneming aan te tonen dat men volgens de Criteria van het Keurmerk werkt. Dit dient men in een door de directie getekend document te verklaren. Bovendien wordt het bedrijf geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.

Sommige incassobureaus werken ook met debiteurenbezoekers. Deze medewerkers gaan bij de debiteuren langs om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te onderzoeken. Voor deze debiteurenbezoeken is ook een regeling afgesproken, de gedragscode Debiteurenbezoek

Onafhankelijk Keurmerkinstituut

De beoordeling of een bedrijf aan de Keurmerk Criteria voldoet, is volledig uitbesteed aan het Keurmerkinstituut. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van enige vorm van belangenverstrengeling. Ook de controle bij de bedrijven of men blijvend volgens de Keurmerk Criteria werkt, wordt door het Keurmerkinstituut verzorgd. Om het jaar vinden er intensieve controles plaats. Meer informatie treft u hier aan.

Aanleiding Incasso Keurmerk

In 1989 heeft een aantal serieuze incasso-ondernemingen in Nederland zich verenigd in de NVI, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. Het doel van de NVI was en is om gezamenlijk te werken aan een hoogwaardige incassodienstverlening en een betrouwbaar imago voor de sector.
Centraal in de oprichting en in de werkwijze van de NVI staat de gedragscode. Elk NVI-lid is gehouden aan die code, waarin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incasso-activiteiten. Aan de gedragscode is een heldere, goed functionerende klachtenregeling verbonden.

De gedragscode functioneerde uitstekend. Ongemerkt eigenlijk, want maar weinig mensen, bedrijven en instellingen wisten van de gedragscode. Voor de NVI is dat destijds reden geweest om de code om te zetten in een zichtbaar en transparant Incasso Keurmerk. Het Incasso Keurmerk is in 2004 samen met het Keurmerkinstituut ontwikkeld. Er is destijds bovendien veelvuldig contact geweest met de overheid, diverse consumentenorganisaties, VNO en andere partijen die op enigerlei wijze in contact staan met de NVI. Ook hun ervaringen en ideeën zijn in het toenmalige keurmerk verwerkt. Twee facetten van destijds blijven behouden: ten eerste zijn er de eisen en regels waar een incasso-onderneming aan moet voldoen om het keurmerk te kunnen krijgen. Ten tweede is er het zichtbare keurmerk: het Incasso Keurmerk-teken. Door het keurmerkteken kan iedereen in één oogopslag zien dat een incasso-onderneming voldoet aan de strenge toetsingseisen.


Klachtenregeling

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID) behandeld. KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform hun geschillenregeling afhandelt.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI