Wetboek Rv wijzigt in oktober

10-09-2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast.

Korte invoeringstermijn

Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen aangepast waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft:
• kanton dagvaardingszaken;
• civiele dagvaardingszaken rechtbanken;
• handel dagvaardingszaken hoven.
De overige procesreglementen volgen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2020.

Strekking van de procesrechtelijke wijzigingen

Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het, kort samengevat, om uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, de regierol van de rechter en het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze vanaanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (oftewel: de KEI-term 'procesinleiding' vervalt) en de rol blijft gehandhaafd.

Stopzetting pilots handelsvorderingszaken

De stopzetting van de pilots in Gelderland en Midden-Nederland is volop in voorbereiding. ‘Mijn rechtspraak’ en het ‘Aansluitpunt Rechtspraak’ worden niet afgesloten. Uitgangspunt is dat zaken die digitaal zijn aangebracht ook digitaal worden afgerond. Vanaf 1 oktober wordt de procesinleiding vervangen door de dagvaarding. Dagvaardingen die op of na 1 oktober betekend zijn, worden op papier ingediend, net als bij andere rechtbanken. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Overige wijzigingen

Naast aanpassing van de procesreglementen wordt gewerkt aan aanpassing van rechtspraak.nl, formulieren, roljournalen en andere documenten. Het streven is om alle essentiële wijzigingen per 1 oktober gereed te hebben.

 

Bron: rechtspraak.nl

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI