Een klacht indienen

Een belangrijk onderdeel in het Incasso Keurmerk van de NVI is de klachtenprocedure. Deze procedure ziet toe op geschillen die zijn ontstaan tussen een NVI-incassobureau en een debiteur of tussen een NVI-incassobureau en diens opdrachtgever.

Let op! U kunt niet tegen elk willekeurig incassobureau een klacht indienen bij de NVI, het moet gaan om een van onze leden. Wij adviseren u om de hieronder opgenomen informatie eerst door te lezen om teleurstellingen in de klachtafwikkeling te voorkomen. 


Tegen wie kunt u klacht indienen?

U kunt alleen klachten indienen over NVI-leden. Daarnaast moeten uw klachten betrekking hebben op de werkwijze van één van deze leden. Niet NVI-leden kunt u niet langs deze weg binden. Check hier of het incassobureau waarover u een klacht wilt indienen NVI-lid is.


Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht wordt in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het NVI-lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de keurmerkcriteria / gedragscode van de NVI. Heeft u een inhoudelijke opmerking over de zaak (u bent het bijvoorbeeld niet eens met de vordering), dan is een klacht indienen niet de weg omdat een inhoudelijke behandeling alleen aan de Nederlandse rechter is voorbehouden. 


Wie behandelt uw klachten? 

Sinds 1 januari 2014 worden klachten over NVI-leden in behandeling genomen door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten, het KIGID. Het KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform de geschillenregeling. U leest het verloop van de klachtenprocedure hieronder of kijk op www.kigid.nl


Hoe dient u een klacht in tegen een NVI-lid?

Het indienen van een klacht geschiedt digitaal via een klachtenformulier op de website van het KIGID. Via deze link komt u op de pagina waar u belangrijke informatie ziet over de klachtafhandeling. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan deze informatie goed te lezen voordat u een klacht indient. Nogmaals wijzen we er op dat het KIGID alléén klachten behandelt tegen leden van de NVI en niet over niet-aangesloten incassobureaus.


Waarover kunt u géén klacht indienen? 

Het gaat in de klachtenprocedure nadrukkelijk niet om geschillen over de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI-incassobureau en de debiteur. Een geschil over bijvoorbeeld het al dan niet rechtsgeldig zijn van een overeenkomst of over de vraag of een crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken of bijvoorbeeld over de hoogte en eventuele verschuldigdheid van incassokosten moet worden voorgelegd aan de civiele rechter. En dus niet bij het KIGID.


Klachtenprocedure

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd naar het desbetreffende NVI-lid om op korte termijn tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te komen. Lukt dat binnen een bepaalde termijn niet, dan staat het de klager vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de NVI. Hiervoor moet een borg van € 50,- worden betaald.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht behandelt de klachten die binnenkomen over de handelwijze van NVI-incassobureaus. De procedure hiervoor kunt u lezen in de geschillenregeling NVI


Klachten tegen gerechtsdeurwaarders

Indien u bent benaderd door een gerechtsdeurwaarder en u heeft over hem/haar een klacht, dan dient u zich te wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG) houdt een register bij waarin u kunt nazien of een persoon of een kantoor inderdaad een gerechtsdeurwaarder is. De NVI heeft geen bemoeienis met gerechtsdeurwaarders.  

 

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI