Een klacht indienen

Een belangrijk onderdeel in het Incasso Keurmerk van de NVI is de klachtenprocedure. Deze procedure ziet toe op geschillen die zijn ontstaan tussen een NVI-incassobureau en een debiteur of tussen een NVI-incassobureau en diens opdrachtgever. Let op! U kunt niet tegen elk willekeurig incassobureau een klacht indienen bij de NVI, het moet gaan om een van onze leden. 

Tegen wie kunt u klacht indienen?

De klachten kunnen alleen betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI en raakt niet-leden dus niet. Hier checkt u of het incassobureau waar u een klacht over heeft lid is van de NVI.

Waarover kan een klacht worden ingediend?

Een klacht wordt in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de keurmerkcriteria / gedragscode van de NVI. 

Door wie worden klachten behandeld? 

Sinds 1 januari 2014 worden klachten over NVI-leden in behandeling genomen door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten, het KIGID. Het KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling. Hieronder leest u het verloop van de klachtenprocedure.

Hoe dient u een klacht in tegen een NVI-lid?

Het indienen van een klacht geschiedt digitaal via een klachtenformulier op de website van het KIGID. Via deze link komt u op de pagina waar u belangrijke informatie ziet over de klachtafhandeling. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan deze informatie goed te lezen voordat u een klacht indient. Nogmaals wijzen we er op dat het KIGID alléén klachten behandelt tegen leden van de NVI en niet over niet-aangesloten incassobureaus.

Waarover kunt u géén klacht indienen? 

Het gaat in de klachtenprocedure nadrukkelijk niet om geschillen over de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI-incassobureau en de debiteur. Een geschil over bijvoorbeeld het al dan niet rechtsgeldig zijn van een overeenkomst of over de vraag of een crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken of bijvoorbeeld over de hoogte en eventuele verschuldigdheid van incassokosten, moet worden voorgelegd aan de civiele rechter. En dus niet bij het KIGID.

Klachtenprocedure

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd naar het desbetreffende NVI-lid om op korte termijn tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te komen. Lukt dat binnen een bepaalde termijn niet, dan staat het hen vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de NVI. De klager moet hiervoor een borg van € 50,- betalen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht behandelt de klachten die binnenkomen over de handelwijze van NVI-incassobureaus. Wie in deze Raad zitten leest u hier. De procedure hiervoor kunt u lezen in de Geschillenregeling NVI

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI